Skip to main content

Płeć, rasa, budowa ciała

W wieku dojrzałym rozpowszechnienie chorób alergicznych u mężczyzn i kobiet jest mniej więcej jednakowe. Chłopcy zapadają na alergozy znacznie częściej (głównie na astmę) niż dziewczęta. Liczni autorzy stwierdzają, że do momentu dojrzewania płciowego astma jest dwukrotnie częstsza u chłopców.

Wcześniejsze monografie o alergii podkreślały rzadsze występowanie chorób alergicznych u ras kolorowych niż u rasy białej (ludność Stanów Zjednoczonych). Brano tu pod uwagę te same warunki klimatyczne, nie uwzględniano jednak o wiele cięższych warunków ekonomicznych ludności kolorowej i związanej z tym trudności w uzyskaniu pomocy lekarskiej, przez co choroby te mogły pozostać poza statystyką. Późniejsze dane nie potwierdziły dawnej opinii. Charakterystyczne są statystyki ubezpieczeń Stanów Zjednoczonych, w których ludność kolorowa wykazuje większe wskaźniki zapadalności na astmę niż ludność biała. Statystyki angielskie podają większą zapadalność na tę chorobę w grupie ciężko pracujących i niewykwalifikowanych robotników. Tak więc warunki pracy i standard życiowy niewątpliwie odgrywają tu dużą rolę.
Wpływ budowy ciała na zapadalność na choroby alergiczne jest sporny i wydaje się, że nie ma zasadniczego znaczenia. Większość autorów podkreśla, że u dzieci z nadwagą wcześniej występuje skłonność do wyprysku, a u dzieci chorych na astmę przeważa wątły, asteniczny typ budowy ciała.