Skip to main content

Czy warto popularyzować wiedzę o alergii?

Być może, naszego czytelnika niekiedy będzie drażnić zbyt drobiazgowe objaśnianie terminów, wydawałoby się znanych. Jest to jednak konieczne. Bez zrozumienia bowiem pewnych podstawowych terminów nie można, niestety, zrozumieć istoty problemu. Pojęć tych jest wiele i nie wszystkie jeszcze są ustalone, ujednolicone i sklasyfikowane. Alergologia to dziecko które trochę sepleni, trochę się jąka. Ma dużo do powiedzenia, lecz czyni to jeszcze niepoprawnie. Stąd też mogą pojawić się pewne niejasności, powtórzenia czy niedopowiedzenia.
Wyjaśnijmy na wstępie, jaka jest różnica między alergologią a immunologią. Co to jest immunologia kliniczna? Jakie są granice tych pojęć?
Immunologia to nauka o odporności, to jakby „nauka matka”, z której czerpie się we wszystkich działach biologii, medycyny, weterynarii. Niektóre z obserwacji, praw, metod mają okre­ ślone znaczenie kliniczne w chorobach, które umownie zaliczono do tzw. chorób alergicznych, inne wyzyskuje się w działach klinicznych, które wnoszą odmienne problemy (immunologia zakażeń, przeszczepów, grup krwi, nowotworów itp.). Tam posługujemy się pojęciem immunologii klinicznej.


Ograniczę się do zagadnień alergii i jej klinicznej pochodnej — alergologii.
Niektóre z chorób, dawniej uznawane za alergiczne, w miarę rozwoju nauki i wiedzy na temat mechanizmów ich powstawania zmieniają swe miejsce w systematyce chorób. Na przykład u pewnych osób spożycie mleka powoduje burzliwe objawy, podłożem ich nie jest jednak choroba alergiczna, lecz brak enzymu (laktazy) rozkładającego mleko. Jest to więc zaburzenie enzymatyczne. Jeszcze do niedawna gwałtowną reakcję po aspirynie (nadal nazywa się ją astmą lub pokrzywką aspirynową) uważano za alergozę. Dziś wiemy, że wynika to z zaburzeń aktywności enzymu cyklooksygenazy — pod wpływem aspiryny i podobnych leków. Jest to więc również zaburzenie enzymatyczne. Przykłady takie, choć dziś jeszcze nieliczne, mogą w przyszłości pojawić się w innej postaci.
Warto więc o tym wszystkim wiedzieć i popularyzować wiedzę o alergii.